“SOFA Chicago” Nov 2-5 2017, Navy Pier

 

SOFA Chicago

NOV 2-5, 2017
NAVY PIER, Chicago

참여작가:

박정홍 Jung Hong Park
이민수 Min Soo Lee
김성철 Sung Chul Kim
김덕호 Deok Ho Kim
이정원 Jeong Won Lee
이인화 In Hwa Lee
이재준 Jae Jun Lee
강기호 Kiho Kang
유용철 Yong Cheol Yu
김용섭 Yong Sup Kim
김익영 Yik Yung Kim
장연순 Yeonsoon Chang

한국공예·디자인문화진흥원?(KCDF)의 지원으로 SOFA Chicago 에 갤러리LVS & LVS CRAFT 가 참여하게 되었습니다.
많은 관심 부탁드립니다.